PRWC » 80th IBPA binibigo ng NAAC

April 4, 2023


Matagumpay na binibigo ng Narciso Antazo Aramil Command (NAAC, NPA-Rizal) ang nakapokus na operasyon na inilulunsad ng magkasanib na pwersa ng 2nd IDPA at 7th IBPA laban sa BHB, Rizal nitong buwan ng Marso na nagpapatuloy hanggang ngayong Abril. Noong isang araw, Abril 1, 2023 sa ganap na 5:00 ng hapon sa sityo Makopoy, Brgy. Mascap ng bayan ng Montalban, magiting na naisagawa ng yunit ng NAAC ang aktibong pagdepensa laban sa isang kolum na laking platun ng pasistang tropa. Hindi kukulangin sa 2 ang kagyat na patay sa hanay ng pasistang pwersa habang walang pinsala ang mga Pulang mandirigma.

Malaking kahihiyan sa 2nd IDPA at sa 7th IDPA ang dalawang magkasunod na labanang may malubhang pinsala sa kanila. Ang kaya na lamang nitong gawin para isalba ang imahe nito ay magpakalat ng kasinungalingan tulad ng pagsasabing ang tatlong patay sa ambus ng NAAC noong Marso 31 ay mga NPA.

Ang mataas na kahandaan at diwang mapanlaban ang nagtiyak sa ilang ulit na pag-agaw ng NPA sa inisyatibang militar. Patuloy nitong ipinakikita na walang katotohanan ang sinasabi ng rehimeng US-Marcos II na “paghina” ng CPP-NPA, at sa katunaya’y napapatamaan pa sa ulo ang AFP sa tungki ng ilong ng reaksyunaryong estado. Sa kabila ng malaking tropang ginamit nila sa magkakasunod na operasyong ito, patuloy na binibigo ito ng taktikang gerilya ng NPA.

Nagpapaabot kami ng pakikiramay sa mga pamilya ng mga miyembro ng AFP na nasawi sa dalawang labanan. Hindi na magawa ng mga opisyal ng AFP na akuin at kilalanin ang ibinuwis na buhay ng inyong mga kamag-anak sa desperasyon nilang pagtakpan ang kanilang pagkatalo.

Patuloy na bibiguin ng Narciso Antazo Aramil Command-NPA-Rizal, ang imbing pakana ng AFP na durugin ang New Peoples Army. Mananatiling mataas ang diwa nitong makipaggitgitan sa mersenaryong AFP upang abutin ang malawak na mamamayan at isulong ang kanilang kapakanan hanggang sa tagumpay. ##Source link

PRWC

News and information about the Communist Party of the Philippines (CPP), the New People's Army (NPA), and the Philippine revolution.

Don't Miss

Kumusta na ang UniTeam? – VERA Files

Bago tayo mag-goodbye sa 2023, pag-usapan at suriin muna natin

Flag Raising #NPA54

Sumada ng mga panrehiyong pagdiriwang sa Timog Katagalugan, sa ika-54