PRWC » Galit ng sambayanan ang yayanig sa rehimeng US-Marcos

July 1, 2024


Punung-puno ng poot ang sambayanang Pilipino sa pagdurusang dala ng pahirap, pasista at papet na rehimeng US-Marcos. Sa nagdaang dalawang taon sa ilalim ni Ferdinand Marcos Jr, patuloy na sumasadsad ang ekonomya at kalagayan sa buhay ng mamamayan, habang patuloy na lumalago ang yaman sa korapsyon ng iilang gahaman. Papatindi ang terorismo ng estado at panunupil sa mga demokratikong karapatan. Sa utos ng kanyang among imperyalista, sagad-sagarang ipinagagamit ang bansa sa gerang inuudyukan ng US.

Sanhi ng anti-mamamayan, anti-mahirap at maka-dayuhang mga patakarang neoliberal ni Marcos, sumadsad ang ekonomya at sumahol ang kabuhayan ng mayorya ng mamamayan. Sapul nang siya’y maghari, walang awat ang pagtaas ng presyo ng bigas at iba pang bilihin, habang nakapako ang sahod at sweldo ng mga manggagawa at karaniwang kawani. Milyun-milyong Pilipino ang walang hanapbuhay o walang sapat na mapagkakakitaan. Milyun-milyon rin ang inaagawan ng lupa, pangisdaan, kabuhayan at paninirahan. Palala nang palala ang kalidad ng buhay ng masang mga manggagawa at magsasaka.

Gamit ang kanyang mga asong ulol na pasistang ahente ng militar at pulis, ginagahis ni Marcos ang mamamayang nagtatanggol at lumalaban. Sa maraming lugar sa bansa, naghahari ang hindi deklaradong batas militar. Minamanmanan ang mga unyon at iba’t ibang samahan sa kalunsuran at kanayunan. Iwinawasiwas ang Anti-Terror Law upang sindakin ang taumbayan at wasakin ang kanilang pagkakaisa. Sa kanayunan, daan-daang barangay ang kinakampuhan at nasa ilalim ng tuwirang kontrol militar. Kabi-kabila ang kaso ng mga pagpatay at pagmasaker, pambobomba at panganganyon, at iba pang pang-aabuso at paglabag sa internasyunal na makataong batas.

Sa ilalim ni Marcos, lalong nalalantad ang sagad-sa-butong kabulukan ng naghaharing sistema. Mula nang muling maupo sa Malacañang, binawi ni Marcos ang daan-daang bilyong pisong yamang kinamkam sa panahon ng diktadura ng kanyang ama. Walang kabusugan ang pagkagahaman ni Marcos sa yaman at pribilehiyo. Todo-todo at garapalan ang korapsyon. Walang “alyado” o “pagkakaisa” sa ginagawa ni Marcos na sarilinin ang burukratikong pakinabang.

Ganap na isinuko ni Marcos ang kalayaan at kasarinlan ng Pilipinas sa imperyalismong US, kapalit ng ayudang militar, suportang pampulitika at mga pangakong pamumuhunan. Sa nagdaang dalawang taon, nakapagtayo ang US ng karagdagang mga base militar at pasilidad sa iba’t ibang panig ng bansa. Ang mga ito’y ipinagagamit ni Marcos sa US para magsilbi sa estratehiyang heyopulitikal nito laban sa imperyalistang karibal na China. Sa lupa at karagatan ng Pilipinas, namamayagpag ang militar ng US. Katuwang ang AFP at Philippine Coast Guard, naglulunsad siya ng mga operasyong pang-udyok sa China para bigyang-matwid ang posibleng paggamit ng Mutual Defense Treaty sa panahong naisin ng US.

Habang nasa poder si Marcos, pusikit ang hinaharap ng buong bansa at tiyak na lalong sasahol ang kalagayan ng sambayanang Pilipino. Si Marcos ngayon ang numero unong pabigat sa balikat ng sambayanan, numero unong terorista, numero uno sa korapsyon, numero unong tuta ng imperyalismong US at numero unong traydor sa kalayaan at seguridad ng bansa. Siya ngayon ang hepe ng reaksyunaryong estadong namamahala sa mapang-api at mapagsamantalang sistemang malakolonyal at malapyudal. Si Marcos ang numero unong kaaway ng sambayanan. Dapat siyang puspusang singilin, batikusin at labanan.

Sadlak sa krisis ang buong naghaharing sistema sa Pilipinas. Kailangang kailangang tumindig at sama-samang kumilos ng buong bayan para ipaglaban ang kanilang pambansa at demokratikong interes. Sa darating na mga buwan at taon, dapat samantalahin ang napakainam na sitwasyon upang pag-ibayuhin ang pagpukaw, pag-oorganisa at pagpapakilos sa lahat ng demokratikong sektor ng sambayanang Pilipino, laluna ang mga manggagawa, magsasaka at iba pang uri at sektor ng masang anakpawis.

Dapat tuluy-tuloy na suungin ng buong bayan ang lahat ng larangan ng paglaban. Mula sa paghamon sa reaksyunaryong eleksyon, pag-aaklas sa mga pagawaan, rali sa mga paaralan, tanggapan, komunidad at mga lansangan, hanggang sa armadong pakikibaka sa kanayunan, dapat ipamalas ng malawak na masa ang kanilang galit at pagkamuhi kay Marcos, at itakwil at yanigin ang kanyang paghahari.

[Ito ang paunang labas ng pahayag ng Partido kaugnay sa pagpasok sa ikatlong taong paghahari ni Marcos, at nalalapit na state of the nation address o sona. Ilalabas ang mas kumpletong pahayag sa mga darating na araw.]Source link

PRWC

News and information about the Communist Party of the Philippines (CPP), the New People's Army (NPA), and the Philippine revolution.

Don't Miss

CHR echoes UN expert’s call to stop red-tagging

The Commission on Human Rights (CHR) again called on the

Another COP to “smash peoples’ hopes”?

  Last December 1, COP28 @Dubai: What’s in store for