PRWC » Ipadayon ang handum ni Ka Cocoy!

April 22, 2024


Ang kabug-usan nga mga Pulang hangaway kag mga kumander idalom sa Mt. Cansermon Command-New People’s Army (MCC-NPA), mga kadre kag katapo sang Partido kag bilog rebolusyonaryong pwersa sa sur nga bahin sang Central Negros nagataas sa ila tagsa ka kamao para ihatag ang pinakamataas nga pagsaludo kag pagpasidungog sa lider komunista nga si Kaupod Rogelio “Ka Cocoy” Posadas sa una nga tuig sang iya pagkamartir sadtong Abril 20, 2023.

Ginahanduraw naton ang pagkabaganihan ni Ka Cocoy, ang iya amot kag ang indi mapukan nga panindugan nga iya ginpakita sang ara siya sa kamot sang pasistang militar kag ginhatag ang pinakataas nga sakripisyo paagi sa paghalad sa iya kabuhi. Nangin inspirasyon ini sa bilog rebolusyonaryo nga kahublagan sa bilog isla sang Negros, ilabi na sang mga nakakilala sa iya. Nangin bubon siya sang kinaalam nga iya ginpasa halin sa iya praktikal nga inagihan sa pila ka dekada nga pagpakigbahin sa rebolusyon sa nagkalain-lain nga patag ukon hilikuton.

Isa si Ka Cocoy sa nagapanguna nga kadre sang Partido, kadre militar, edukador kag maalam nga taktisyan sa politika kag militar nga daku nga bulig sa pagpasulong sa inaway banwa indi lang sa sur nga bahin sang Central Negros kundi sa bilog isla. Madamo sang mga kadre sang Partido kag mga Pulang hangaway ang nagalantaw kay Ka Cocoy bilang inspirasyon bangud sa iya optimismo kag determinasyon sa pagpauswag sa armadong paghimakas kag sa bilog nga rebolusyonaryo nga mga hilikuton.

Nadula man ang kabuhi ni Ka Cocoy pero magapabilin ang iya handum nga magapadayon kag magadugang pa ang pwersa para isulong ang makatarungan nga gyera sang pumuluyo batuk sa mapiguson kag mahimuslanon nga sistema tuga sang imperyalismo, pyudalismo kag burukrata-kapitalismo.

Napagkit sa kasaysayan sang Negros ang pangalan ni Kaupod Cocoy, indi lang bangud sa iya dako nga amot sa paghimakas dire sa isla kundi bangud sa iya indi matay-og nga panindugan, panan-awan kag kapagsik nga pagpamuno sa Partido sa panahon sang pag-atras kag pagsulong sang rebolusyon.

Kadungan sa kahublagan panadlong nga ginalunsar sang Partido subong, aton ihalad sa tanan nga rebolusyonaryong martir kag baganihan ang tanan nga paningkamot para sa pagpangibabaw sa tanan nga mga kahuyangan kag kasaypanan, kag pagsulong sang inaway banwa sa mas taas nga halintang sa masunod nga katuigan.

Mabuhay ka, Kaupod Cocoy!
Mabuhay ang CPP-NPA-NDF!
Mabuhay ang rebolusyon!Source link

PRWC

News and information about the Communist Party of the Philippines (CPP), the New People's Army (NPA), and the Philippine revolution.

Don't Miss

Mga deboto sa pagbabalik ng Traslacion – Pinoy Weekly

Ikinatuwa ng mga deboto ang muling pagbabalik ng Traslacion ng

Ang Bayan Ngayon » Deadlock sa negosasyon ng CBA sa PhilFoods, kinundena ng unyon

Muling nagprotesta ang mga manggagawa ng PhilFoods Fresh Baked Product