Laban, babae! – Pinoy Weekly

March 15, 2023


Tuwing buwan ng Marso, ginugunita ng mga kilusang masa sa buong daigdig ang papel ng kababaihan sa emansipasyon ng kasarian at ganap na pagpapalaya ng mga mamamayan mula sa pagsasamantala ng sistemang patriyarkal at kapitalista.

Bagaman pinalabnaw ng sistemang kapital ang ubod ng paggunita ng buwang ito, nagpapatuloy ang mga paglaban ng kababaihang anakpawis sa buong daigdig upang makamit ang mga karapatan at maitaas ang mahalagang papel ng kababaihan sa lipunan.

Sa paggunita ngayong taon ng Pandaigdigang Araw ng Kababaihang Anakpawis sa Pilipinas, tuloy-tuloy ang kampanya sa hanapbuhay at nakabubuhay na sahod kasabay ng panawagan laban sa diskriminasyon at pang-aabuso sa kababaihan.

Binubuo ng kababaihan ang halos kalahati ng populasyon sa Pilipinas, ngunit nanantili ang mababang pagtingin sa mga babae na ikinukulong sa kahon ng pagiging isang ina at maybahay.

Hindi rin nangangahulugang pantay na ang katayuan sa lipunan ng mga lalaki at babae kahit pa nagkaroon na ng dalawang babaeng pangulo ang bansa.

Sa katunuyan, ibinandila ng mga rehimen nina Corazon Aquino at Gloria Macapagal-Arroyo ang mga patakarang kumakatawan sa mga patriyarkal at pyudal na interes.

Kapatirang Kababaihan. Likha ni Boy Dominguez.

Sa ilalim ng kanilang mga rehimen, ipinagpatuloy nila ang pagpapatupad ng mga patakaran na ibayong bumubusabos sa kababaihan at mamamayang Pilipino katulad ng pagpapahintulot sa panghihimasok ng Estados Unidos sa Pilipinas, huwad sa repormang agraryo, pambabarat sa sahod ng manggagawa, pagpapalawak ng kontraktuwal na paggawa at iba pa.

Hanggang ngayon, hindi pa rin pantay ang trato sa mga lalaki at babaeng manggagawa sa mga opisina’t pagawaan pagdating sa sahod at benepisyo. 

Sa mga bukirin, patuloy na naghihirap ang mga kababaihang magsasaka sa kawalan ng lupang sakahan at suporta sa agrikultura.

Sa ibayong dagat, patuloy na nakararanas ng matinding pang-aabuso ang mga migranteng manggagawa sa kamay ng kanilang mga amo.

Patuloy na nakakaranas ng dobleng pasakit ang kababaihan sa ilalim ng mga ‘di pantay na relasyon, sa lipunan o sa tahanan man.

Kababaihan din ang siyang tumatangan ng malaking responsibilidad sa pagtataguyod ng kanilang pamilya at lipunan sa kabila ng pangmamaliit sa kanilang kakayahan.

Ngunit patuloy na tumitindig ang kababaihang anakpawis para pawiin ang ganitong klaseng kalakaran. Patuloy na iginigiit ng kababaihang anakpawis ang kanilang mahalagang papel sa paglaban sa mga patakaran ng isang sistemang sumisira sa kanilang mga kabuhayan at tahanan.

Kaya sa paggunita natin sa buwang ito, samahan natin ang kababaihan sa kanilang matapang na pakikipagtunggali sa sistemang ipinagkakait ang mga karapatan sa kabuhayan, katarungan at kalayaan.

Avatar

Pinoy Weekly

This is a product of collaboration between writers, photographers and/or artists of Pinoy Weekly.Source link

Pinoy Weekly

Ang Pinoy Weekly ay pahayagang online at print na naglalathala ng mga istorya, imahe at opinyon ng mardyinalisadong mga sektor ng lipunan, kabilang ang mga manggagawa, magsasaka, kabataan, kababaihan, migrante at iba pa. Maliban sa paglalathala sa internet, naglalabas ang Pinoy Weekly ng lingguhang magasin, gayundin ang Pinoy Weekly Special Issues.

Don't Miss

UNSC Condemns Attack Against Peacekeepers in Cyprus | News

On Monday, the United Nations Security Council (UNSC) condemned the assaults

PRWC » Demand for justice, expose worsening fascism in Negros

A recent forensic report on murdered National Democratic Front of