Sulat-pasalamat ngadto sa mga masa sa BHB-Agusan Sur

March 25, 2023

Mga gimahal namong masa sa rebolusyon,

Mapulang pagtimbaya kaninyong tanan!

Karong Marso 29, 2023 mao ang pagsaulog sa ika-54 nga anibersaryo sa pagkatukod sa Bagong Hukbong Bayan. Ang BHB ang nag-unang nagpatumaan sa armadong pakigbisog uban sa katungdanang lumpagon ang nagharing hut-ong ug sakmiton ang gahum pangpulitika. Ginalunsad niini ang malungtarong gubat sa katawhan pinaagi sa gerilyang pakiggubat. Kining tanan nahimong posible tungod sa lalom ug lapad nga pagsalmot ug pagsuporta sa masa.

Ang BHB-Agusan Sur atol sa ika-54 niini nga anibersaryo buot mopadangat sa among kinasingkasing nga pagpasalamat ug pagsaludo ngadto sa tanang masa ilabina sa masang Agusanon nga wala mihunong sa paningkamot nga padayong suportahan ug pakusgon ang armadong pakigbisog sa probinsya.

Taliwala sa kaylap nga pagpamig-ot ug kabangis sa kaaway sa tibuok probinsya pinaagi sa berdugong AFP/PNP, CAFGU ug inarmasan nga mga indibidwal ug armadong grupo, wala kamo motraydor o motalikod sa inyong rebolusyunaryong baruganan. Maisugon kamong misagubang sa mga kalisdanan ug sakripisyo ug bisan gamay, wala magduda sa kahusto sa atong gisubay nga rebolusyunaryong dalan. Nagpabilin ang inyong determinasyon nga ipadayon ang atong armadong pagsukol.

Isip kasundaluhan sa kabus, dili malikayan sa BHB nga masakitan, mabalaka ug mobati sa kayugot ngadto sa kaaway sa matag panahong adunay mga masa nga ipailalom sa pugos nga pagpasurender, tinumo-tumong kaso, ilegal nga pagdakop ug pagbilanggo, pisikal ug mental nga pagturtyur ug pagpatay uban pang porma sa kabangis ngadto sa masa. Apan taliwala sa kabalaka nga gibati, nagpatigbabaw sa among dughan ang dakung pagsalig nga dili ninyo talikdan ug isalikway ang atong rebolusyunaryong baruganan alang sa masa ug mga kauban.

Salamat kaninyo mga kaubang masa,
Kay ang inyong panumpa wala ninyo pakyasa.
Gipuy-an man sa kaaway ang inyong mga baryo,
Apan sa inyong dughan ug hunahuna usab nagpuyo ang rebolusyonaryong hukbo.
Ang matag adlaw ninyo nga lihok gimonitor sa kaaway
Aron kamo sa pagsuporta sa BHB ilikay,
Apan kini ang pangutana ug hisgutanang tinud-anay
Pagpuyo ba nila mosulbad sa inyong ekonomikanhong problemang lahutay?

Daghang salamat sa mga masang padayung nanalipod ug wala makalimot sa mga kadaugang bunga sa atong rebolusyunaryong panaghiusa ug pakigbisog, ug gipasampa ang ilang mga buotang anak. Pinakadaku niini ang pakigbisog alang sa tinuod nga reporma sa yuta ug pagpalayas sa mga agalong yutaan. Usa na niini ang kadaugan sa pagsilot ug pagpalayas batuk sa kumpanyang Pagkor nga gipanag-iya sa pamilyang Cojuangco nga nangilog sa halapad nga kayutaan sa mga mag-uuma sa Prosperidad erya aron himoong plantasyon sa kakaw. Nakab-ot natu ang mga kadaugan sa pagsilot ug pagdis-arma sa mga armadong indibidwal ug grupo nga utok sa tulis ug patay. Ang mga nakab-ot nga reporma sa yuta sa mga mag-uuma ug pagtaas sa suhulan sa mga mamumuo ug uban pang susama, kining tanan nakab-ot bunga sa rebolusyunaryong panaghiusa sa masa ug BHB.

Daghang salamat usab ug saludo kami sa mga masa nga maisugong miharong sa pagpanghadlok ug pagpamig-ot sa kaaway. Taliwala sa inyong nasinating kabangis sa kamot sa kaaway, gipakita ninyo ang pagbarug sa husto. Wala ninyo gibaylo ang inyong baruganan sa pila ka libong kwarta ug saad nga hinabang. Wala ninyo gidawat ang pagpanghaylo sa kaaway nga motarydor kamo sa mga kaubang masa ug hukbo. Giantus ninyo ang pisikal ug mental nga mga tortyur ug gitanum sa dughan ang mas lalom nga kayugot sa kaaway. Wala napalong ang inyong determinasyong padayung mosukol sa bisan unsang porma ug pamaaging makaya. Nagsilbi kamong ehemplo ug nakatabang sa pagpukaw sa kaisog ug kadasig ngadto sa mga masang mibati sa kahadlok ug pag-atras. Kamu ang hugot nga katimbang sa BHB sa dugang pagpukaw ug pagdani sa mga masang mihinay ug nagduhaduha sa pag-abante.

Salamat usab sa mga masa sa padayung paghatag sa tanang suportang moral, materyal ug pinansyal. Bisan ang simpleng “pag-amping ug dugang kadasig” gikan kaninyo makagaan na kini sa kabug-at nga among gibati ug makadasig sa pagpatuman sa among mga tahas sa natad sa pulitika ug armadong pakigbisog , ekonomiya ug kultura. Salamat sa inyong pagsiguro sa seguridad sa BHB ug paghatag ug impormasyun sa lihok sa kaaway, sa pagsigiro nga modaug ang mga banatan, sa paggiya sa safety nga agihan, sa pagtabang sa pagdala sa mga pasyente ug pag-atiman niini, sa pag-atiman sa mga kaubang babaeng buntis, sa pag-atiman sa anak sa BHB, ug daghan pang uban.

Mga kaubang masa, sa pikas bahin, kanunay natung timan-an nga ang kaatrasado sa inyong kahimtang ang kanunay nga tinguha sa atong kaaway nga hut-ong. Sa ingon, dali kamo nilang mapailalom sa ilang mga pangilad aron mosilbi sa ilang makikaugalingong interes. Wala moundang ang nagharing hut-ong ug anaa ang makanunayong hulga aron ilugan sa yuta ang mga mag-uuma ug ilansang sa di makabuhing suhulan ang mga mamumuo aron hataga’g dalan ang pagsulod sa mga plantasyon sa oil palm, kakaw, saging, rubber, palkata ug uban pa; minahan ug logging nga nagaguba usab sa atong kinaiyahan. Ang pagkaguba sa atong kinaiyahan mao ang nag-unang hinungdan sa mga kalamidad diin lapad nga midaot sa panginabuhian ug mikutlo sa kinabuhi sa mga tawong biktima.

Sa kinatibuk-an, ang BHB-Agusan Sur moingon: ang rebolusyonaryong panaghiusa mohimugso sa kalamboan ug kaayuhan sa halapad nga masa, apan ang pakighiusa sa kaaway magpabor lamang kaayuhan sa pipila ug magadaut sa interes sa masa.

Tanang kalisdanan kaya natung labangan basta ang hukbo ug masa maghiusa.

Source link

PRWC

News and information about the Communist Party of the Philippines (CPP), the New People's Army (NPA), and the Philippine revolution.

Don't Miss

#JunkG7 | Activists Hold a Peoples’ Summit to Counter the G7

INTERNATIONAL DAYS OF ACTION AGAINST THE G7 Activists hold a

Quiboloy’s sect is a cult

The Filipino entered the bar with a red shopping trolley